Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Over de referentiehuurprijzen

Wat is het doel van de referentiehuurprijzen?

Brus­sel telt ver­houd­ings­gewi­js veel huur­ders. Ons Gewest heeft ook een inter­na­tionale uit­stral­ing waar­door veel niet-Brus­se­laars gebruik mak­en van de huur­markt. Veel betrokke­nen ken­nen daar­door amper de realiteit van de huur­pri­jzen in Brus­sel. Adver­ten­ties met huur­wonin­gen zijn gemakke­lijk te vin­den maar het is lang niet evi­dent om in die mas­sa aan infor­matie zin­volle vergelijkin­gen te trekken vol­gens de buurt en de toe­s­tand van het onroerend goed.

De hoofdbe­doel­ing van deze site is om het brede pub­liek een duidelijk beeld te geven van de huur­pri­jzen in Brus­sel. Zo kunt u als huur­der of ver­hu­ur­der een betere inschat­ting mak­en van de gevraagde of de te bepalen huur­pri­js, reken­ing houdende met de markt en de eigen­schap­pen van het pand.

Verder wordt de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js of het inter­val van de huur­pri­jzen rond de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js (zoals berek­end op deze site) met ingang van 1 decem­ber 2021 een ver­plichte ver­meld­ing in de huurovereenkomst.

Moet mijn huur­pri­js de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js volgen ?

De ref­er­en­tiehu­ur­pri­js is niet bindend. De Gewest­elijke Belei­dsverk­lar­ing van de Regering voorzi­et niet in het invo­eren van gepla­fon­neerde huurprijzen.

Met uit­zon­der­ing van de bij­zon­dere wet­telijke kaders (ver­hu­ur via sociale ver­hu­urkan­toren, sociale wonin­gen, con­ven­tionele wonin­gen), wordt het bedrag van de huur op de privé­markt vrij bepaald door de verhuurder.

Hoe wort de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js bepaald ?

De gegevens die wor­den gebruikt om de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js te bereke­nen, komen uit 14.042 enquêtes die wer­den afgenomen bij huur­ders in 2017, 2018 en 2020 (in het kad­er van drie Obser­vatiecen­tra van de huur­pri­jzen). De bereken­ing van de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js is dus gebaseerd op de huur­pri­jzen in de prak­tijk, zoals die ons wer­den meegedeeld door de huurders.

De bereken­ing van de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js is ver­vol­gens gebaseerd op: 

1. Vergelijkin­gen waar­bij reken­ing wordt gehouden met:

 • De opper­vlak­te;
 • De lig­ging waaruit de moeil­ijkhei­dsin­dex van de wijk blijkt;
 • De staat van de won­ing, bepaald door het al dan niet aan­wezig zijn van dubbele beglaz­ing en het bouw­jaar. De staat varieert van 1 tot 3:
  1 = vóór 2000 / geen dubbele beglaz­ing
  2 = vóór 2000 / met dubbele beglaz­ing
  3 = na 2000 / met dubbele beglazing

2. Aan­vul­lende vari­abe­len naarge­lang de voor­naam­ste ken­merken van de woning:

 • de aan- of afwezigheid van cen­trale verwarming;
 • de aan- of afwezigheid van een temperatuurregelingssysteem;
 • de aan- of afwezigheid van een 2de badkamer;
 • de aan- of afwezigheid van ontspanningsruimtes; 
 • de aan- of afwezigheid van opbergruimtes;
 • de aan- of afwezigheid van (een) garage(s).
 • het energiepresta­tieniveau (EPB)

3. Er wordt een marge van 10% gelat­en rond de medi­ane huur­pri­js, ook de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js genoemd. Deze marge dient om reken­ing te houden met andere posi­tieve en/​of negatieve ele­menten die de huur­pri­js kun­nen beïn­vloe­den, zoals een uit­geruste keuken, een mooi uitzicht, spec­i­fieke archi­tec­tu­ur, de aan­wezigheid van col­lec­tieve voorzienin­gen buiten die een posi­tieve of negatieve impact op de wijk hebben, enz. De ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen wor­den dus weergegeven in een pri­jzen­vork, waar­door reken­ing kan wor­den gehouden met ele­menten die niet in het indi­catieve roost­er van ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen staan.

  De ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen wor­den jaar­lijks herzien

  Indi­en zij niet op nieuwe enquêtes of data­banken zijn gebaseerd, wor­den zij automa­tisch geïn­dex­eerd op basis van de gezond­hei­dsin­dex (overeenkom­stig artikel 1728bis van het Burg­er­lijk Wetboek).

  De ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen zoals gewi­jzigd door de Besluiten van de Brus­selse Hoofd­st­edelijke Regering van 30 juni en 6 okto­ber zijn geïn­dex­eerd in jan­u­ari 2024, reken­ing houdend met de evo­lu­tie van de gezond­hei­dsin­dex tussen augus­tus 2021 (pub­li­catie van de studie waarop de nieuwe bereken­ingsmeth­ode is gebaseerd) en decem­ber 2023.

  In de prak­tijk hoeft u alleen maar de ken­merken van een won­ing op onze site in te voeren en de ref­er­en­tiehu­ur wordt automa­tisch voor u berekend.

  Om meer te weten :