Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Wettelijke vermeldingen

Wet­telijke informatie

De bepalin­gen hieron­der hebben tot doel de voor­waar­den te bepalen waaron­der de Regering van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest u toe­gang ver­schaft tot deze portaalsite.

U hebt toe­gang tot de inter­net­por­taal­site (https://huurprijzen.brussels) en tot de infor­matie die er ter beschikking gesteld wordt, voor zover u zon­der voor­be­houd instemt met de voor­waar­den die op deze pag­i­na met Wet­telijke infor­matie’ opgegeven staan. Door de inter­net­por­taal­site Inter­net https://huurprijzen.brussels en de daar beschik­bare infor­matie te raad­ple­gen, stemt u in met deze voorwaarden. 

Infor­matie

De Regering van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest wijst elke aansprake­lijkheid van de hand voor schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van de infor­matie op deze por­taal­site. U draagt bijgevolg zelf de volledi­ge ver­ant­wo­ordelijkheid voor het gebruik dat u van die infor­matie maakt. 

Links en verwijzingen

Deze inter­net­por­taal­site bevat hyper­textlinks naar andere sites en ver­wi­jzin­gen naar andere infor­matiebron­nen. Die links en infor­matiebron­nen wor­den u louter te indi­catieven titel ter beschikking gesteld. De Regering van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest oefent op die sites en de infor­matie die er gegeven wordt geen enkele con­t­role uit en kan bijgevolg ook geen enkele garantie ver­strekken aan­gaande de kwaliteit en/​of de volledigheid van die informatie.

De Regering van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest wijst elke aansprake­lijkheid van de hand voor schade die het gevolg kan zijn van het raad­ple­gen van de infor­matie op de andere sites, of in andere inlichtin­gen­bron­nen in het alge­meen, waar­naar deze por­taal­site verwijst.

Als u op uw eigen site een hyper­textlink wenst te plaat­sen naar de inter­net­por­taal­site https://huurprijzen.brussels, vra­gen wij u om vooraf con­tact op te nemen met de web­mas­ter, die zo snel mogelijk zal beslis­sen over de aan­vaard­baarheid van uw verzoek.

Intel­lectuele eigendomsrechten

Overeenkom­stig de bepalin­gen van de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en naburige recht­en (B.S. 27 juli 1994) hebt u het recht om de infor­matie die op deze site voorkomt te down­load­en en te repro­duc­eren voor per­soon­lijk gebruik.

De Regering van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest behoudt zich alle intel­lectuele eigen­dom­srecht­en op deze por­taal­site voor.

Bescherming van per­soon­s­ge­bon­den gegevens

De gegevens die we van uw kant ont­van­gen dienen uit­slui­tend om te kun­nen antwo­or­den op de vraag naar infor­matie die u hebt gesteld.

Overeenkom­stig de wet van 8 decem­ber 1992 tot bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer ten opzichte van de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens, hebt u het recht om de gegevens waar­van sprake te con­sul­teren en waar nodig te cor­rigeren. U dient daar­toe con­tact op te nemen met de webmaster.