Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Toegankelijkheid

De Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel verbindt zich ertoe deze web­site toe­ganke­lijk te mak­en overeenkom­stig de ordon­nantie van 4 okto­ber 2018 inza­ke de toe­ganke­lijkheid van de web­sites en mobiele appli­caties van de gewest­elijke over­hei­dsin­stanties en de gemeenten.

Deze toe­ganke­lijkhei­dsverk­lar­ing heeft betrekking op de web­site www.huurprijzen.brussels.

Overeen­stem­ming

De Web Con­tent Acces­si­bil­i­ty Guide­lines (WCAG) verza­me­len de nor­men die toepas­selijk zijn inza­ke de toe­ganke­lijkhei­dsvereis­ten voor per­so­n­en met een hand­i­cap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Deze web­site beant­wo­ordt gedeel­telijk aan de bepalin­gen van de ordon­nantie van 4 okto­ber 2018 inza­ke de toe­ganke­lijkheid van de web­sites en mobiele appli­caties van de gewest­elijke over­hei­dsin­stanties en de gemeen­ten, gelet op het (de) onder­staande geval(len) van gebrek aan overeenstemming.

Inhoud niet toegankelijk

De hier­na genoemde inhoud is niet toe­ganke­lijk om de vol­gende reden(en):

Geen overeen­stem­ming met de gewest­elijke ordonnantie:

Opmaak van de huidi­ge toegankelijkheidsverklaring

Deze verk­lar­ing werd opgesteld op 15 apris 2022.

Meth­ode die werd gebruikt om deze verk­lar­ing op te stellen:

  • een eval­u­atie door Crop­mark s.a.

De verk­lar­ing werd een laat­ste keer geanaly­seerd op 15 april 2022.

Feed­back en contactgegevens

Voor alle vra­gen om infor­matie betr­e­f­fende de inhoud van de huidi­ge web­site, om een gebrek aan overeen­stem­ming te melden of gewoon om ons uw mening of sug­gesties te bezor­gen, kunt u con­tact opne­men met:

Brus­sel Huisvest­ing — Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel
Sint-Lazarus­plein 2
1035 Brus­sel
e‑mail : huisvesting@gob.brussels
Tel. : + 32 (0)800 40 400