Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Privacybeleid

Waar­toe dient een privacybeleid?

A. PRINCIPES

De Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel (GOB) verbindt zich ertoe uw per­soon­lijke gegevens online te bescher­men overeenkom­stig de regel­gev­ing met betrekking tot het privéleven. Hij verbindt zich eve­neens tot het naleven van het recht op afbeeld­ing (zie deel B. Wet­telijke ver­meldin­gen”). Dit beleid geldt voor alle pagina’s van de web­sites die beheerd wor­den door de GOB.

De GOB gebruikt de gegevens die hij over u verza­melt om met u te com­mu­niceren, om meer inzicht te ver­w­er­ven in het gebruik van zijn web­site (met inbe­grip van de mobiele toepassin­gen) of van zijn dien­sten en om u infor­matie te sturen die u mogelijk kan inter­esseren (zie delen II en III van dit beleid).

Dit beleid kan ettelijke andere namen kri­j­gen, zoals pri­va­cyverk­lar­ing” (pri­va­cy state­ment), richtli­jn gegevens­bescherming” of soms gewoon privéleven”. De doel­stelling bli­jft echter alti­jd dezelfde: de gebruik­ers informeren over de manier waarop hun privégegevens wor­den gebruikt.

De GOB nodigt u uit ken­nis te nemen van dit beleid, zodat u weet op welke manier uw per­soon­lijke gegevens ver­w­erkt zullen wor­den. Aangezien dit beleid lat­er nog kan wijzi­gen, nodigt de GOB u uit het regel­matig te raadplegen.

Dit vertrouwelijkhei­ds­beleid is een doc­u­ment dat ver­duidelijkt op welke manier de GOB gegevens verza­melt, gebruikt en meedeelt. Het dient vier func­ties te vervullen:

 1. De gebruik­ers informeren over het verza­me­len van hun per­soon­s­gegevens en over hoe ze gebruikt worden.
 2. De gebruik­ers de kans geven hun toestem­ming in te trekken m.b.t. dit gebruik van hun persoonsgegevens.
 3. De gebruik­ers toe­gang ver­lenen tot de verza­melde gegevens en de kans geven om hun recht­en in dit ver­band uit te oefenen.
 4. De gebruik­ers verzek­eren dat hun gegevens veilig zijn.

Al die maa­trege­len dra­gen bij tot de garantie dat uw per­soon­s­gegevens niet aan der­den verkocht zullen wor­den of niet voor kwaad­willige doelein­den gebruikt zullen worden.

B. WET­TELIJKE VERMELDINGEN

1. REGEL­GEV­ING MET BETREKKING TOT HET PRIVÉLEVEN

De GOB zal uw gegevens gebruiken overeenkom­stig de regel­gev­ing met betrekking tot het privéleven, zijnde met name de vol­gende wetteksten:

 • De veror­den­ing (EU) 2016679 van het Europees Par­lement en de Raad van 27 april 2016 betr­e­f­fende de bescherming van natu­urlijke per­so­n­en in ver­band met de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens en betr­e­f­fende het vri­je ver­keer van die gegevens, en tot intrekking van richtli­jn 95/46/EG (algemene veror­den­ing gegevens­bescherming of ook wel AVG” genoemd);
 • De richtli­jn 2002/58/EG van het Europees Par­lement en de Raad van 12 juli 2002 betr­e­f­fende de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens en de bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer in de sec­tor elek­tro­n­is­che com­mu­ni­catie (richtli­jn betr­e­f­fende pri­va­cy en elek­tro­n­is­che communicatie);
 • de wet van 3 decem­ber 2017 tot opricht­ing van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

2. BIJ­ZON­DERE WETTEN

Bij­zon­dere voor­waar­den zouden van toepass­ing kun­nen zijn, bijvoor­beeld indi­en u aan wed­stri­j­den deel­neemt. In dit geval zullen deze wor­den ver­meld waar dit voor het te bereiken doel hoort, bijvoor­beeld in het wedstrijdreglement.

3. WIJZIGIN­GEN AAN HET PRIVACYBELEID

De GOB behoudt zich het recht voor dit vertrouwelijkhei­ds­beleid te wijzi­gen om ervoor te zor­gen dat het con­form de geldende regel­gev­ing met betrekking tot het privéleven bli­jft of om het aan te passen aan zijn han­del­wi­jze. Hij nodigt u dan ook uit het beleid regel­matig te raad­ple­gen om ken­nis te nemen van eventuele wijzigin­gen. De nieuwe ver­sies zullen op onze web­site gepub­liceerd wor­den, met aan­pass­ing van de datum in de laat­ste paragraaf.

De GOB zal geen enkele wijzig­ing aan­bren­gen die tot ver­min­der­ing lei­dt van de bescherming van uw recht­en zoals ze in dit vertrouwelijkhei­ds­beleid is gewaar­borgd, zon­der vooraf uw toestem­ming te hebben gekregen.

II. Verza­mel­ing van per­soon­s­gegevens — privacyhandvest

A. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een per­soon­s­gegeven” (hier­na uw gegevens” wan­neer het om de uwe gaat) verte­gen­wo­ordigt elke infor­matie betr­e­f­fende een geï­den­ti­ficeerde of iden­ti­ficeer­bare natu­urlijke per­soon (hier­na genoemd betrokken per­soon”). Als geï­den­ti­ficeerd of iden­ti­ficeer­baar wordt beschouwd een per­soon die direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­ficeerd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­ca­tor zoals een naam, een iden­ti­fi­ca­tienum­mer, locatiegegevens, een online iden­ti­fi­ca­tor of van een of meer ele­menten die ken­merk­end zijn voor diens fysieke, fys­i­ol­o­gis­che, genetis­che, psy­chis­che, economis­che, cul­turele of sociale identiteit.

Per­soon­s­gegevens moeten op een loyale en geoor­loofde wijze en voor de betrokkene transparant ver­w­erkt wor­den; ze moeten wor­den verza­meld voor wel­bepaalde, uit­drukke­lijke en legi­t­ieme doelein­den, en aangewezen, rel­e­vant en niet buiten­sporig zijn, alsook nauwkeurig zijn en bewaard wor­den in een vorm die iden­ti­fi­catie van de betrokken per­so­n­en mogelijk maakt.

B. WELKE PER­SOON­LIJKE IDEN­TI­FI­CATIEGEGEVENS WOR­DEN OVERVERZAMELD?

De soorten gegevens die de GOB ont­vangt en opslaat en de omvang ervan hangen af van de manier waarop u onze web­site en andere com­mu­ni­catieplat­forms gebruikt. Tot de meeste van onze pagina’s kunt u toe­gang kri­j­gen zon­der op te geven wie u bent en zon­der per­soon­s­gegevens mee te delen.

In bepaalde gevallen vraagt de GOB u die gegevens om u spec­i­fieke dien­sten te kun­nen lev­eren of u briefwis­sel­ing te kun­nen ops­turen. De per­soon­lijke iden­ti­fi­catiegegevens die u op die manier ver­strekt, wor­den nooit aan der­den doorgegeven, behalve indi­en dat nodig is voor het uitvo­eren van de gevraagde dienst.

De GOB zamelt zelf geen per­soon­lijke gegevens in, ten­z­ij ze vri­jwillig wor­den verstrekt.

Door vri­jwillig in con­tact te tre­den met de GOB of een account aan te mak­en op een van zijn web­sites verk­laart u in te stem­men met het legi­t­iem verza­me­len van gegevens zoals naam en voor­naam van de betrokken per­soon, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, inhoud van de bood­schap, tijd­stip (datum en uur), de aan­hef van de e‑mail en de eventuele fysieke adressen die erin wor­den ver­meld, eve­nals andere per­soon­lijke gegevens.

Anderz­i­jds kun­nen gegevens wor­den verza­meld ter­wi­jl u op de web­sites van de GOB surft of ter­wi­jl u dien­sten van de GOB gebruikt zon­der dat u de gegevens recht­streeks meedeelt (zie deel III Cookiesbeleid).

Om uw inschri­jv­ing te verge­makke­lijken, kri­jgt u soms de mogelijkheid een per­soon­lijke account op sociale media zoals Face­book, Google, Twit­ter, Insta­gram, enzovoort aan uw account bij de GOB of een van zijn besturen te kop­pe­len. In dat geval kun­nen bepaalde per­soon­s­gegevens die u eventueel aan deze der­den hebt meegedeeld (basis­in­for­matie, mailadres …) door de beheerders van deze dien­sten doorgegeven wor­den aan de GOB. De GOB nodigt u uit ken­nis te nemen van hun beleid inza­ke het gebruik van per­soon­s­gegevens en er in voorkomend geval de para­me­ters in te stellen met betrekking tot het doorgeven van per­soon­s­gegevens die u betr­e­f­fen. Door dit vertrouwelijkhei­ds­beleid te aan­vaar­den tij­dens het aan­mak­en van uw account, stemt u ermee in dat uw gegevens wor­den ver­w­erkt overeenkom­stig de voor­waar­den en nadere regels die in dit vertrouwelijkhei­ds­beleid wor­den opgesomd.

C. WIE VERZA­MELT UW GEGEVENS?

Wan­neer u op de web­site van de GOB bent of op een ander com­mu­ni­catieplat­form dat ermee samen­hangt of waarop hun per­son­eel­sle­den func­tiegere­la­teerd actief zijn en bij u per­soon­s­gegevens wor­den opgevraagd, dan deelt u die gegevens uit­slui­tend mee aan de GOB, ten­z­ij anders vermeld.

Dat is bijvoor­beeld het geval met online betalin­gen. Wan­neer u ons daar­toe bestemd for­muli­er gebruikt, uw per­soon­lijke iden­ti­fi­catiegegevens hebt inge­vuld en bekrachtigd, dan wordt u automa­tisch naar de beveiligde omgev­ing van een part­nerbedri­jf geleid, meestal uw eigen bank. Het gaat om een uiter­mate beveiligde omgev­ing waarin u gevraagd wordt gegevens met betrekking tot uw debet/​kredietkaart in te voeren.

D. WAT MOETDOEN BIJ ONRECHT­MATIG GEBRUIK VAN UW IDEN­TITEIT, DIEF­STAL VAN GEGEVENS OF HACKING?

De GOB heeft alle mogelijke en rel­e­vante juridis­che en tech­nis­che maa­trege­len genomen om ver­bo­den toe­gang tot en gebruik van uw gegevens te voorkomen. De GOB wijst dan ook elke aansprake­lijkheid af in het geval van toe-eigen­ing van iden­titeit, dief­stal van gegevens of cyber­crim­i­naliteit. Indi­en onze com­put­er­sys­te­men gehackt wor­den, zal de GOB onmid­del­lijk alle mogelijke maa­trege­len tre­f­fen om schade en/​of dief­stal tot een min­i­mum te beperken en u informeren over de getrof­fen gegevens en de mate waarin ze zijn getroffen.

In geval van toe-eigen­ing van iden­titeit, dief­stal van gegevens of cyber­crim­i­naliteit nodigt de GOB u uit een klacht in te dienen bij de Klach­t­en­di­enst en bij de bevoegde over­heid. Zodra de klacht door de Klach­t­en­di­enst ont­van­gen is en behoudens ander­slu­idende instruc­ties van voor­noemde over­heid, zal de GOB de betrokken gegevens twee jaar lang bewaren.

E. HOE GEBRUIKT DE GOB UW GEGEVENS?

De GOB ver­sprei­dt, verkoopt noch ver­hu­urt gegevens over de gebruik­er. Deze over­hei­ds­di­enst gebruikt ze om meer inzicht te ver­w­er­ven in wie de web­sites (met inbe­grip van de sociale media, blogs, forums, enz.), apps en andere tech­nol­o­gis­che voorzienin­gen en com­mu­ni­catiemid­de­len gebruikt. Daar­naast gebruikt de GOB uw gegevens om u infor­matie te kun­nen sturen waarop u geabon­neerd bent of waar­van we denken dat ze u zou kun­nen interesseren.

Als u de GOB geld ver­schuldigd bent, kun­nen uw gegevens voor louter tech­nis­che en admin­is­tratieve ver­w­erk­ing gedeel­telijk wor­den doorgegeven aan instellin­gen. Deze instellin­gen hebben niet de toe­lat­ing uw gegevens te ver­sprei­den, te verkopen of te verhuren.

1. DOEL VAN DE VER­W­ERK­ING VAN UW GEGEVENS

De GOB ver­w­erkt uw gegevens uit­slui­tend voor wel­bepaalde, uit­drukke­lijk genoemde en legi­t­ieme doeleinden:

 • Om het ver­loop van het spel / de wed­stri­jd / de quiz waaraan u deel­neemt mogelijk te maken.
 • Voor het beheer van de relatie tussen de GOB en uzelf, om het pub­liek te informeren over zijn dien­stver­len­ing of die van zijn part­ners of zelfs van der­den: zo moet hij uw gegevens verza­me­len en gebruiken om u nieuws­brieven te sturen en u op de hoogte te houden van wed­stri­j­den, tips en andere infor­matie die u mogelijk interesseert.
 • Om uw sitege­bruik te indi­vid­u­alis­eren door u inhoud aan te beve­len die u mogelijk inter­esseert op basis van de thema’s waar­voor u belang­stelling hebt, van uw leefti­jd­scat­e­gorie en uw eerder gebruik van onze diensten.
 • Om uw voorkeuren en uw gewoon­ten zo goed mogelijk te ken­nen, zodat hij in staat is het aan­bod te per­son­alis­eren en u uitein­delijk inhoud, ook van pub­lic­i­taire aard, aan te bieden die beter overeen­stemt met uw profiel.
 • Om geper­son­aliseerde inhoud aan te bieden en zijn web­sites en dien­sten en de inhoud en de réclame die daarin ver­vat zit af te stem­men (i) op de eigen­schap­pen die u zelf hebt meegedeeld en waar­van wij ken­nis kun­nen hebben (leefti­jd, ges­lacht, enz.) en in voorkomend geval (ii) op uw vroegere sur­fge­drag waar­van hij ken­nis kan hebben.
 • Om zijn gebo­den inhoud te ver­beteren op basis van infor­matie over wie hem raad­pleegt en over de manier waarop die inhoud wordt geraadpleegd.
 • Om de doel­tr­e­f­fend­heid en de gebruik­ersvrien­delijkheid van de web­sites van de GOB en andere tech­nol­o­gis­che voorzienin­gen te beo­orde­len en te ver­beteren in het voordeel van zijn (internet)gebruikers.
 • Om sta­tis­tisch onder­zoek en mark­ton­der­zoek te ver­richt­en: bijvoor­beeld om uw inter­essege­bieden te eval­ueren en om de ontwik­kel­ing van zijn wed­stri­j­den, spel­let­jes, quizzen en zijn com­mu­ni­caties­trate­gie beter af te bakenen.

2. BEWAR­INGS­DU­UR VAN UW GEGEVENS

De GOB bewaart uw gegevens enkel voor een peri­ode die niet langer dan noodza­ke­lijk duurt met het oog op de doel­stellin­gen waar­voor ze wor­den ver­w­erkt en in overeen­stem­ming met de wet­telijke vereisten.

3. MED­EDEL­ING VAN UW GEGEVENS

De GOB kan uw gegevens meede­len aan zijn besturen en aan zijn part­ners voor het vervullen van pre­cies dezelfde doel­stellin­gen als de hier­boven ver­melde, voor zover het delen van de infor­matie behoor­lijk en recht­matig is om een wel­bepaald, uit­drukke­lijk ver­meld en legi­t­iem doel te bereiken.

Om u in con­tact te bren­gen met pro­ducten of dien­sten die u kun­nen inter­esseren kan de GOB uw gegevens eve­neens meede­len aan andere onderne­min­gen, voor zover u daar­toe uit­drukke­lijk toestem­ming hebt gegeven.

Uw gegevens kun­nen wor­den doorgegeven aan per­so­n­en die optre­den in naam van de GOB of voor diens reken­ing, met het oog op ver­w­erk­ing in overeen­stem­ming met de doel­stellin­gen waar­voor ze wer­den verza­meld (bijvoor­beeld een trans­portbedri­jf dat u de pri­js moet bezor­gen die u hebt gewon­nen bij een wed­stri­jd of een onderne­m­ing die de nieuws­brieven verzendt). De GOB vergewist zich ervan dat zijn onder­aan­nemers een passend niveau van gegevens­bescherming waar­bor­gen, door met name een con­tractuele waar­borg te eisen dat ze in de hoedanigheid van gegevensver­w­erk­ers de gegevens uit­slui­tend voor de toeges­tane doelein­den zullen gebruiken, met de vereiste vertrouwelijkheid en beveiliging.

4. VEI­LIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De toe­gang tot uw gegevens is beperkt tot per­son­eel­sle­den van de GOB die ze moeten ken­nen en die strik­te vertrouwelijkhei­d­snor­men naleven bij de ver­w­erk­ing van uw gegevens.

Om de vei­ligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waar­bor­gen heeft de GOB de hoogst mogelijke beveilig­ingsnor­men in het lev­en geroepen en werkt hij uit­slui­tend met onder­aan­nemers die daaraan eve­neens onder­wor­pen zijn. Ondanks de mid­de­len die wor­den ingezet om een betrouw­bare web­site te mak­en, wil de GOB eraan herin­neren dat het inter­net geen 100% veilige omgev­ing is. Bijgevolg aan­vaardt de GOB geen aansprake­lijkheid of waar­borg met betrekking tot de vei­ligheid van uw gegevens wan­neer zij via het inter­net circuleren.

5. OVER­DRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Overeenkom­stig de regel­gev­ing met betrekking tot het privéleven mogen per­soon­s­gegevens uit­slui­tend wor­den overge­dra­gen aan lan­den die een gelijkaardig beveilig­ingsniveau waar­bor­gen en die bepalin­gen naleven die iden­tiek of gelijk­waardig zijn aan die van de Europese pri­va­cyregel­gev­ing. Land, duur van de over­dracht, bewaarter­mi­jn, aard van de gegevens en de pre­cieze doel­stellin­gen zijn cri­te­ria die geval per geval onder­zocht moeten worden.

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest garan­deert geen ver­w­erk­ing of opslag van gegevens te activ­eren in lan­den die niet dezelfde waar­bor­gen kun­nen bieden, behalve indien:

 • de betrokken per­soon daarmee uit­drukke­lijk heeft ingestemd;
 • de over­dracht noodza­ke­lijk is voor de uitvo­er­ing van het con­tract (tussen de gebruik­er en de GOB);
 • de over­dracht noodza­ke­lijk is voor de beëindig­ing of de uitvo­er­ing van een con­tract dat is afges­loten of nog af te sluiten is tussen de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke en een derde in het belang van de gebruiker;
 • de over­dracht noodza­ke­lijk of wet­telijk ver­plicht is (belan­grijk pub­liek belang of pub­liek recht);
 • de over­dracht plaatsvin­dt vanaf een open­baar reg­is­ter bedoeld om het pub­liek te informeren.

6. VERZEND­ING VAN RECLAME VIA E‑MAIL EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN

De GOB zal u met genoe­gen via e‑mail en/​of via andere com­mu­ni­catiemid­de­len (alle sociale media zoals Face­book, Twit­ter, Insta­gram, LinkedIn, forums, enz.) zijn nieuws­brieven, wed­stri­j­den, tips bezor­gen of andere infor­matie bezor­gen die u zou kun­nen interesseren.

Uit­er­aard beschikt u te allen tijde over het recht om u zon­der kosten te verzetten tegen het gebruik van uw per­soon­s­gegevens voor het verzen­den van réclame uit­gaande van de GOB, zijn besturen, part­ners of andere bedrijven.

Om u te verzetten tegen verdere verzend­ing van dergelijke bericht­en, hoeft u slechts een van de vol­gende opties te kiezen:

 • klikken op de uitschri­jflink in de reclamemail;
 • de para­me­ters van uw account wijzigen;
 • Indi­en deze stap­pen bij het ver­ant­wo­ordelijke bestu­ur of de aan­pass­ing van uw gebruik­ersvoorkeur niet de ver­hoopte resul­tat­en oplev­eren, kan u uw recht­en uitoe­fe­nen via de pro­ce­dure die afdel­ing IV beschri­jft, namelijk Uitoe­fen­ing van hun recht­en door de betrokkenen”.

Enkel indi­en u daar­voor toestem­ming hebt gegeven, zullen wij uw mailadres en/​of andere rel­e­vante per­soon­s­gegevens doorgeven aan onze part­ners en aan andere bedri­jven zodat zij u pro­ducten of dien­sten kun­nen aan­bieden die u zouden kun­nen interesseren.

7. HYPER­TEXTLINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De web­sites van de GOB en zijn dien­sten kun­nen hyper­textlinks naar andere web­sites bevat­ten die niet door de GOB geëx­ploiteerd of gecon­troleerd wor­den. Bijgevolg kan de GOB niet ver­ant­wo­ordelijk wor­den gesteld voor de inhoud van dergelijke web­sites, even­min als voor de prak­tijken die de derde-exploitan­ten er inza­ke gegevens­bescherming op na houden en die kun­nen ver­schillen van de onze.

III. Cook­ies­beleid

Om het gebruik van zijn web­site te verge­makke­lijken en dit aan­ge­namer te mak­en, maakt de GOB gebruik van cook­ies. Cook­ies stellen de web­site in staat uw han­delin­gen en voorkeuren (gebruik­er­snaam, taal, let­ter­g­rootte en andere weer­gavepa­ra­me­ters) een tijd lang te onthouden, zodat u die gegevens niet telkens opnieuw hoeft op te geven wan­neer u de site raad­pleegt of van de ene pag­i­na naar de andere surft.

A. WAT IS EEN COOKIE?

Een cook­ie is een klein tekst- of eventueel cijferbe­stand dat door een web­site wordt bewaard op uw com­put­er of op een ander tech­nol­o­gisch toes­tel (smart­phone, tablet…) dat u gebruikt om de site te raad­ple­gen. Cook­ies zijn bedoeld om uw gebruik van de site van de GOB sneller en per­soon­lijk­er te lat­en ver­lopen naar­mate u de site bezoekt en ernaar terugkeert.

Daar­toe wis­se­len cook­ies gegevens uit tussen uw web­brows­er (Chrome, Fire­fox, Inter­net Explor­er, Safari,…) en de serv­er die de GOB-web­site host. Cook­ies geven bijvoor­beeld infor­matie over uw voorkeuren inza­ke de weer­gave van de site (taal, let­ter­g­rootte…), over uw nav­i­gatiegeschiede­nis, uw keuzes uit de opties die een site voorstelt of registratiegegevens.

Cook­ies stellen de GOB bijvoor­beeld in staat nieuwe gebruik­ers te vergelijken met oude, inzicht te ver­w­er­ven in de manier waarop men op de web­site nav­igeert, site­be­zoek­ers te tellen en gegevens te verkri­j­gen waarmee de GOB de manier van sur­fen in de toekomst zal verbeteren.

Cook­ies lat­en geen spoor van per­soon­lijke gegevens achter over een gebruik­er en iden­ti­ficeer­bare gegevens wor­den nooit gereg­istreerd. Als u niet wenst dat cook­ies gebruikt wor­den, moet u de para­me­ters van uw com­put­er con­fig­ur­eren om alle cook­ies van web­sites te wis­sen en/​of een meld­ing te ont­van­gen indi­en cook­ies zijn opgeslagen.

Als u de con­fig­u­ratie voor cook­ies niet wilt wijzi­gen, kunt u gewoon uw bezoek aan de web­site verderzetten.

B. WELKE SOORTEN COOK­IES GEBRUIKEN WE?

Soort cook­ieVer­plicht / fac­ul­tatiefNaam van de cook­ie en bewaar­du­urBedoel­ing van de cookie
Cook­ies die strikt noodza­ke­lijk zijn voor het surfen

Ver­plicht

Noodza­ke­lijke cook­ies: Bewaar­du­ur kan tot een jaar zijn.Noodza­ke­lijke cook­ies zijn absolu­ut noodza­ke­lijk om de web­site goed te lat­en func­tioneren. Deze cook­ies zor­gen voor bas­is­func­tion­aliteit­en en beveilig­ings­func­ties van de web­site, anoniem.
Ana­lytis­che cook­ies en prestatiecookiesToestem­ming is niet vereist voor het plaat­sen van ana­lytis­che cook­ies zolang deze ana­lytis­che cook­ies geanon­imiseerd zijn. Als de ana­lytis­che cook­ies niet geanon­imiseerd zijn, moeten wij uw toestem­ming vra­gen voor­dat we niet-geanon­imiseerde ana­lytis­che cook­ies plaatsen.Google Ana­lyt­ics: Deze cook­ies zijn anon­iem en de bewaar­du­ur kan tot twee jaar zijn.Ana­lytis­che cook­ies wor­den gebruikt om te begri­jpen hoe bezoek­ers omgaan met de web­site. Deze cook­ies helpen infor­matie te ver­strekken over het aan­tal bezoek­ers, het boun­ceper­cent­age, de ver­keers­bron, enz.
Func­tionele cookiesFac­ul­tatiefWord­Press Cook­ies: Deze cook­ies ver­lopen wan­neer u uw brows­er sluit (met uit­zon­der­ing van de cook­ie die uw taalvoorkeur instelt).Deze cook­ies zijn spec­i­fiek voor het Word­Press con­tent man­age­ment plat­form, dat kan wor­den omschreven als de motor” van de site. Word­Press cook­ies wor­den gebruikt om bepaalde func­ties van de site te beheren. Deze cook­ies zijn anoniem.
Gerichte cook­iesFac­ul­tatief

Cook­ie IDE: 1 jaar et 24 dagen

test_​cookie: 15 minuten

VISITOR_INFO1_LIVE: 5 jaar et 27 dagen

Adver­ten­tiecook­ies wor­den gebruikt om bezoek­ers te voorzien van rel­e­vante adver­ten­ties en mar­ket­ing­cam­pagnes. Deze cook­ies vol­gen bezoek­ers op ver­schil­lende web­sites en verza­me­len infor­matie om aangepaste adver­ten­ties aan te bieden.
Cook­ies afkom­stig van web­sites van derdenFac­ul­tatief//

1. COOK­IES DIE STRIKT NOODZA­KE­LIJK ZIJN VOOR HET SURFEN

Deze cook­ies zijn onont­beer­lijk om op de web­site te sur­fen en gebruik te kun­nen mak­en van de func­tion­aliteit ervan. Ze kun­nen in onze sys­te­men niet uit­geschakeld wor­den. Ze wor­den op uw ter­mi­nal geplaatst bij wijze van reac­tie op wat u doet en wat neerkomt op de aan­vraag van een dienst, zoals het bepalen van uw voorkeuren inza­ke vertrouwelijkheid, inloggen (toe­gang kri­j­gen tot beveiligde zones van de web­site) of for­mulieren invullen.

Ze mak­en dus mogelijk:

 • tussen de ver­schil­lende rubrieken van web­sites te surfen;
 • for­mulieren in te vullen;
 • op een veilige manier uw iden­titeit na te gaan alvorens toe­gang te ver­lenen tot uw per­soon­lijke gegevens wan­neer een per­soon­lijk account werd aange­maakt, met inbe­grip van sur­fen tussen de beveiligde zones van de site waar­voor authen­ti­catie noodza­ke­lijk is.

U kunt uw inter­net­brows­er zo con­fig­ur­eren dat hij cook­ies blok­keert of u waarschuwt over het bestaan van cook­ies. Als u lat­er die cook­ies weigert, zullen bepaalde rubrieken van de web­site of bepaalde aange­bo­den dien­sten niet naar behoren werken of zelfs totaal niet werken.

2. ANA­LYTIS­CHE COOK­IES EN PRESTATIECOOKIES

Deze cook­ies verza­me­len infor­matie over de manier waarop bezoek­ers een web­site gebruiken en in het bij­zon­der de fre­quen­tie waarmee sites bezocht wordt en het gedrag van de gebruik­ers daarop.

Deze cook­ies stellen de GOB meer bepaald in staat sta­tistieken op te stellen. Bijvoor­beeld door de bezoeken te tellen en de herkomst van de bezoek­ers te bepalen, zodat de GOB de presta­tie van zijn web­sites en zijn dien­sten kan meten en ver­beteren. Ze helpen na te gaan welke pagina’s het pop­u­lairst en het minst pop­u­lair zijn, te zien hoe bezoek­ers op de GOB-sites sur­fen en hoe zijn dien­sten wor­den gebruikt.

Deze cook­ies dienen eve­neens om de presta­ties in een ander opzicht na te gaan, nl. door te sig­naleren of er fout­meldin­gen wor­den gegeven, hoe vaak dat gebeurt en na welke acties.

De cook­ies verza­me­len geen gegevens waarmee bezoek­ers geï­den­ti­ficeerd kun­nen wor­den. Als de gegevens die deze cook­ies verza­me­len al wor­den bijeenge­bracht, bli­jven ze toch anon­iem. Deze cook­ies zijn dan ook uit­slui­tend bedoeld om de werk­ing van de web­sites te verbeteren.

De gegevens die de cook­ies verza­me­len, wor­den samengevoegd. Het gevolg daar­van is dat de GOB, als u deze cook­ies uitschakelt, niet zal weten wan­neer u zijn site hebt bezocht of zijn dien­sten hebt gebruikt en dus niet in staat zal zijn de presta­tie te bewaken.

Door een web­site van de GOB te gebruiken, gaat u ermee akko­ord dit soort cook­ies op uw dig­i­taal toes­tel te ontvangen.

3. FUNC­TIONELE COOKIES

Func­tionele cook­ies, ook wel func­tion­aliteitscook­ies” genoemd, zor­gen voor ver­be­ter­de func­tion­aliteit en per­son­alis­er­ing. Ze verge­makke­lijken en analy­seren immers de werk­ing van web­sites om het gebruik ervan aan­ge­namer en per­soon­lijk­er te mak­en door de site in staat te stellen te onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en u nauwkeuriger en per­soon­lijk­er karak­ter­istieken te leveren.

Ze mak­en het meer bepaald mogelijk:

 • dien­sten te per­son­alis­eren door uw voorkeuren te onthouden (uw gebruik­er­snaam, taalkeuze, munteen­heid, regio waar u zich bevin­dt, enz.);
 • te ver­mi­j­den dat u uw keuzes bij ieder bezoek van de site opnieuw moet for­muleren (wijzigin­gen onthouden die de gebruik­er heeft aange­bracht, zoals tek­st­g­rootte of lettertype) ;
 • gegevens te verza­me­len die op online for­mulieren wor­den meegedeeld;
 • dien­sten te lev­eren die u hebt gevraagd (zoals het bek­ijken van een video of het achter­lat­en van een com­men­taar op een blog);
 • sta­tistieken op te stellen (bijvoor­beeld van het aan­tal unieke bezoekers);
 • het gebruik van de web­site en de pop­u­lar­iteit van onze pagina’s te analyseren.

Deze cook­ies zijn eigen aan het con­tent man­age­ment plat­form (bijvoor­beeld Word­Press, Dru­pal, Lif­er­ay, Craft CMS), een soort van soft­ware die kan wor­den omschreven als de motor” van een site.

De gegevens die deze cook­ies verza­me­len, wor­den anon­iem gemaakt en kun­nen uw sur­fge­drag op andere sites niet vol­gen. Boven­di­en ver­lopen deze cook­ies wan­neer uw brows­er afs­luit, met uit­zon­der­ing van het cook­ie dat uw taalvoorkeur instelt. Ze wor­den dus van uw com­put­er of ander dig­i­taal toes­tel ver­wi­jderd wan­neer u deze soft­ware afsluit.

Door een web­site van de GOB te gebruiken, gaat u ermee akko­ord dit soort cook­ies op uw toes­tel te ont­van­gen. Als u deze cook­ies blok­keert, kan het zijn dat deze dien­sten geheel of gedeel­telijk niet naar behoren functioneren.

4. GERICHTE COOKIES

Deze cook­ies verza­me­len gegevens met betrekking tot uw sur­fge­woon­ten op het inter­net en uw gebruik van de dien­sten van de GOB teneinde u réclame aan te bieden die op u is afgestemd en die strookt met uw inter­essege­bieden. Ze kun­nen ook mogelijk mak­en het aan­tal keren dat u een reclame­bood­schap ziet te beperken en helpen de GOB om de doel­tr­e­f­fend­heid van zijn reclame­cam­pagnes te eval­ueren. Door­gaans wor­den ze door reclamenetwerken geïn­stalleerd met toe­lat­ing van de oper­a­tor van de web­site. Ze onthouden de bezoeken aan een web­site en delen die infor­matie met andere onderne­min­gen (bijvoor­beeld reclamebedri­jven). Deze gerichte cook­ies zijn vee­lal gekop­peld aan de func­tion­aliteit­en van de web­site die door het part­nerbedri­jf wor­den geleverd.

Ze mak­en het mogelijk:

 • te voorkomen dat u her­haaldelijk wordt gecon­fron­teerd met dezelfde reclameboodschappen;
 • de doel­tr­e­f­fend­heid van onze ver­schil­lende com­mu­ni­catieac­ties of van een reclame­cam­pagne te meten;
 • de réclame op onze web­sites en andere com­mu­ni­catieplat­for­men te personaliseren.

De gegevens wor­den verza­meld en gedeeld met der­den om op bepaalde soorten pub­liek te kun­nen mikken en opti­malis­erende oplossin­gen voor te stellen voor onze admin­is­traties, beheerders en eventueel adver­teerders. Er wor­den geen per­soon­s­gegevens verza­meld en een indi­vidu kan via de verza­melde gegevens niet geï­den­ti­ficeerd worden.

Gerichte cook­ies zijn gebaseerd op het unieke iden­ti­fi­ca­tienum­mer van uw brows­er en dig­i­taal toes­tel op het inter­net (IP-adres). Blok­keert u deze cook­ies, dan zult u adver­ten­ties bli­jven zien. Wel zult u ondervin­den dat de réclame min­der gericht is.

5. COOK­IES DIE DOOR DER­DEN OP ONZE SITES WOR­DEN UITGEBRACHT

Door toepassin­gen van der­den die in onze site of in onze dien­sten zijn ingebouwd

Cook­ies uit­gaande van der­den kun­nen geïn­stalleerd zijn in toepassin­gen van der­den die in de web­sites van de GOB of in zijn dien­sten zijn inge­bouwd, in adver­ten­ties (illus­traties, ani­maties, video’s, enz.) die wor­den ver­spreid via adver­ten­tieruimte die in de web­sites van de GOB of in zijn dien­sten zijn inge­bouwd. Dat is met name het geval met knop­pen als Delen”, Liken”, die afkom­stig zijn van sociale netwerken zoals Face­book, Twit­ter, LinkedIn, Viadeo, enz.

Het sociale netwerk dat zo’n toepass­ingsknop lev­ert, kan u dankz­ij die knop iden­ti­fi­ceren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tij­dens de raad­pleg­ing van een web­site van de GOB of van zijn dien­sten. Dit soort toepass­ingsknop kan het betrokken sociale netwerk inder­daad in staat stellen uw sur­fge­drag op een web­site van de GOB of op zijn dien­sten te vol­gen wan­neer uw account bij het betr­e­f­fende sociale netwerk ingeschakeld is (niet afges­loten sessie) op uw toes­tel ter­wi­jl u op een web­site van de GOB of op zijn dien­sten surft.

Het uit­geven en gebruiken van cook­ies door der­den is onder­wor­pen aan het beleid inza­ke pri­va­cybescherming van die der­den. Zo heeft de GOB hele­maal geen con­t­role over het pro­ces dat de sociale netwerken gebruiken om gegevens over uw sur­fge­drag op zijn web­sites of op zijn dien­sten te verza­me­len en te kop­pe­len aan de per­soon­s­gegevens waarover zij zelf beschikken.

De GOB nodigt u uit het beleid inza­ke pri­va­cybescherming van die sociale netwerken te raad­ple­gen om ken­nis te nemen van de – met name pub­lic­i­taire – gebruiks­doelein­den van de sur­fgegevens die zij dankz­ij die toepass­ingsknop­pen kun­nen verza­me­len. Dat bescher­mings­beleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij die sociale netwerken uit te oefe­nen, meer bepaald door zelf de para­me­ters van uw gebruik­sac­counts voor elk van die netwerken te bepalen.

De GOB herin­nert u eraan dat u te allen tijde, een­voudig en kosteloos, kunt kiezen voor het weigeren van de reg­is­tratie van cook­ies op uw dig­i­taal toes­tel, zodat de GOB noch zijn part­ners beschikken over de gegevens die cook­ies verzamelen.

C. HOE COOK­IES BEHEREN OP MIJN COM­PUT­ER, TABLET ENZ.?

De meeste web­browsers zijn automa­tisch zo gecon­fig­ureerd dat ze cook­ies aan­vaar­den. U kunt uw brows­er echter zelf con­fig­ur­eren om cook­ies of som­mige cook­ies te aan­vaar­den of te blokkeren.

Om meer te weten over cook­ies raad­pleegt u: AllAbout​Cook​ies​.org (in EN/FR), Wikipedia.

U kunt cook­ies die reeds op uw toes­tel (com­put­er, smart­phone, tablet,…) geïn­stalleerd zijn te allen tijde ver­wi­jderen en de meeste browsers zo con­fig­ur­eren dat ze cook­ies blokkeren. Maar in dat geval zult u miss­chien zelf bepaalde voorkeuren moeten opgeven telkens wan­neer u naar een web­site van de GOB gaat. Bepaalde dien­sten en func­tion­aliteit­en dreigen dan ook niet toe­ganke­lijk te zijn. De GOB kan u met andere woor­den geen toe­gang tot alle dien­sten van zijn web­sites garan­deren als u het reg­istr­eren van cook­ies weigert.

Als u de com­mer­ciële cook­ies (o.a. Google) wenst te weigeren, dan kunt u dat doen met behulp van deze web­site: http://​www​.youron​line​choic​es​.com/.

In de para­me­ters van uw brows­er hebt u de mogelijkheid de instal­latie van cook­ies te weigeren. De manier om cook­ies te activ­eren of niet en om ze te ver­wi­jderen hangt af van uw dig­i­taal toes­tel en van uw webbrowser:

IV. Uw recht­en in ver­band met uw persoonsgegevens

U heeft het recht:

 • infor­matie te kri­j­gen over de ver­w­erk­ing van uw persoonsgegevens
 • toe­gang te kri­j­gen tot per­soon­s­gegevens die over u wor­den bijgehouden
 • te vra­gen dat onvolledi­ge, mis­lei­dende of onjuiste per­soon­s­gegevens wor­den verbeterd
 • te vra­gen dat per­soon­s­gegevens wor­den gewist zodra ze node­loos zijn gewor­den of indi­en de ver­w­erk­ing ervan ver­bo­den is
 • verzet aan te teke­nen tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens voor klanten- of mark­tverken­ning of voor enige reden in ver­band met uw bij­zon­dere situatie
 • te vra­gen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens te beperken tot wel­bepaalde gevallen
 • uw per­soon­s­gegevens te ont­van­gen in een dig­i­taal vlot bruik­baar, lees­baar en overzichtelijk for­maat, en ze naar een andere ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke te ver­s­turen (over­draag­baarheid van gegevens)
 • U kan uw recht­en als vol­gt uitoefenen:

U kan ervoor kiezen:

 • Stu­ur een brief naar de func­tionaris voor gegevens­bescherming via het vol­gende adres:
  Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel — DPO

  Sint-Lazarus­plein 2
  1035 Brus­sel

V. Ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke

De GOB of een van zijn besturen is de verwerkingsverantwoordelijke.

Con­tact­gegevens:
Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel
Sint-Lazarus­plein 2
1035 Brus­sel

De GOB is een van de entiteit­en van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest (kabi­net van de min­is­ter-pres­i­dent, Her­togstraat 7 – 9, 1000 Brussel).

VI. Wie con­tac­teren? De func­tionaris voor gegevens­bescherming (DPO), de Klach­t­en­di­enst en de Gegevens­bescher­mingsautoriteit voor België.

Voor alle vra­gen, opmerkin­gen en klacht­en in ver­band met de AVG en de bescherming van per­soon­s­gegevens of uw privéleven vraagt de GOB u alti­jd eerst con­tact te nemen met het bestu­ur dat de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke is van de per­soon­s­gegevens waarop uw ver­zoek betrekking heeft.

Als dit bestu­ur geen gevolg aan uw ver­zoek kan geven of geen bevredi­gende oploss­ing aan­reikt, kan u de vol­gende instanties contacteren:

A. Func­tionaris voor gegevens­bescherming (DPO)

De func­tionaris voor gegevens­bescherming (DPO, data pro­tec­tion offi­cer in het Engels) is aangesteld kracht­ens artikel 37 van de algemene veror­den­ing gegevens­bescherming en is bereik­baar via het e‑mailadres dpo@gob.brussels of via brief naar het vol­gende adres:
Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel — DPO
Sint-Lazarus­plein 2
1035 Brus­sel

Wees zeer pre­cies wan­neer u het onder­w­erp van uw ver­zoek omschri­jft, zodat dit zo goed mogelijk kan wor­den behan­deld (bijvoor­beeld verzet tegen reclame­bood­schap­pen van een bestu­ur bij de GOB of van zijn partners).

B. Klach­t­en­di­enst

Als u bijkomende infor­matie wilt ont­van­gen of een klacht wilt indi­enen in ver­band met andere zak­en dan de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens of de eerbiedig­ing van uw privéleven kunt u con­tact opne­men met de Klach­t­en­di­enst bij de Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel (GOB).

Con­tact­gegevens:
Gewest­elijke Over­hei­ds­di­enst Brus­sel
Klach­t­en­di­enst
Sint-Lazarus­plein 2
1035 Brus­sel
Tel. : +32 (0)2 800 37 54
e‑mail: klachten@gob.brussels

C. Gegevens­bescher­mingsautoriteit

Indi­en u meent dat de GOB uw per­soon­s­gegevens niet overeenkom­stig de geldende regel­gev­ing heeft ver­w­erkt, heeft u het recht om genoeg­doen­ing te ver­zoeken bij de Gegevens­bescher­mingsautoriteit en/​of naar de recht­bank te stappen.

Con­tact­gegevens van de Gegevens­bescher­mingsautoriteit:
Gegevens­bescher­mingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brus­sel
e‑mail: contact@​apd-​gba.​be