Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Actualisatie van de website huurprijzen.brussels

De web­site met het roost­er van de huur­pri­jzen werd aangepast in okto­ber 2022 om de bereken­ing van de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js transparan­ter te mak­en. De method­olo­gie werd op twee plaat­sen aanzien­lijk gewijzigd:

  • Een bereken­ing van de ref­er­en­tiehu­ur­pri­js op grond van een vergelijk­ing.
    Uit de vast­stellin­gen blijkt dat er geen lin­eaire pro­gressie is in func­tie van de opper­vlak­te. De berek­ende huur­pri­js is nauwkeuriger, in het bij­zon­der voor kleine en grote woningen.
  • Er is een grotere nauwkeurigheid wat betre­ft de wijken.
    De sta­tis­tis­che sec­toren wor­den nu gebruikt en zijn gekop­peld aan een moeil­ijkhei­dsin­dex (geï­den­ti­ficeerd per actor / in een vorige studie).