Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen meer over weten.
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Oude huurprijsrooster

Onder­staande toelicht­ing was geldig tot 19 okto­ber 2022. Voor meer infor­matie over de bereken­ingsmeth­ode vanaf 20 okto­ber 2022, zie de pag­i­na over indi­catieve referentiehuren.

Oor­spronke­lijk waren de ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen gebaseerd op de gecu­muleerde gegevens van de drie Obser­vatiecen­tra van de huur­pri­jzen (2012, 2013 en 2015), met name dankz­ij de enquêtes die bij 8.400 huur­ders wer­den afgenomen. Deze gegevens wer­den ook gekruist met infor­matie uit ongeveer 170.000 EPB-cer­tifi­cat­en (EPB = Energiepresta­ties en Bin­nen­kli­maat). Het betrof dus huur­pri­jzen uit de prak­tijk, zoals die ons wer­den meegedeeld door de huurders.

De 118 wijken die wer­den geï­den­ti­ficeerd in de Wijk­mon­i­tor­ing wer­den opge­s­plitst in zeven groepen op basis van de huur­pri­jzen uit de prak­tijk. Al deze gegevens wer­den onder­ling vergeleken om een roost­er te vor­men waaruit de ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen wer­den afgeleid volgens:

 • De lig­ging van het goed
  De lig­ging bepaalt de wijk­groep waar­toe uw goed behoort.
  Er zijn zeven wijk­groepen met ver­schil­lende pri­jzen per m², waar­bij 1 de goed­koop­ste wijk­groep is en 7 de duurste.
 • De opper­vlak­te (m²)
 • De staat
  De staat varieert van 0 tot 2 en wordt bepaald door de bouw­pe­ri­ode en het al dan niet aan­wezig zijn van dubbele beglaz­ing:
  0 = vóór 2000 / geen dubbele beglaz­ing
  1 = vóór 2000 / met dubbele beglaz­ing
  2 = na 2000 / met dubbele beglazing
 • Het won­ing­type (stu­dio / apparte­ment / huis) en het aan­tal kamers.

Deze ref­er­en­tiehu­ur­pri­jzen wor­den ver­vol­gens ver­hoogd of ver­laagd met een for­faitair bedrag vol­gens indi­ca­toren die het niveau van com­fort of onge­mak bepalen en die spec­i­fiek zijn voor de des­be­tr­e­f­fende won­ing. Deze indi­ca­toren wer­den gekozen op basis van de invloed die ze uitoe­fe­nen op de huur­pri­js, hun sta­tis­tis­che betrouw­baarheid en het gemak waarmee de par­ti­jen ze kun­nen vaststellen.

De regering heeft ervoor gekozen de huur­pri­jzen voor de jaren 2016 tot 2022 te indexeren.