Wettelijke vermeldingen

Wettelijke informatie

De bepalingen hieronder hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u toegang verschaft tot deze portaalsite.

U hebt toegang tot de internetportaalsite (https://huurprijzen.brussels) en tot de informatie die er ter beschikking gesteld wordt, voor zover u zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden die op deze pagina met ‘Wettelijke informatie’ opgegeven staan. Door de internetportaalsite Internet https://huurprijzen.brussels en de daar beschikbare informatie te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van de informatie op deze portaalsite. U draagt bijgevolg zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u van die informatie maakt. 

Links en verwijzingen

Deze internetportaalsite bevat hypertextlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Die links en informatiebronnen worden u louter te indicatieven titel ter beschikking gesteld. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent op die sites en de informatie die er gegeven wordt geen enkele controle uit en kan bijgevolg ook geen enkele garantie verstrekken aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die het gevolg kan zijn van het raadplegen van de informatie op de andere sites, of in andere inlichtingenbronnen in het algemeen, waarnaar deze portaalsite verwijst.

Als u op uw eigen site een hypertextlink wenst te plaatsen naar de internetportaalsite https://huurprijzen.brussels, vragen wij u om vooraf contact op te nemen met de webmaster, die zo snel mogelijk zal beslissen over de aanvaardbaarheid van uw verzoek.

Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en naburige rechten (B.S. 27 juli 1994) hebt u het recht om de informatie die op deze site voorkomt te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op deze portaalsite voor.

Bescherming van persoonsgebonden gegevens

De gegevens die we van uw kant ontvangen dienen uitsluitend om te kunnen antwoorden op de vraag naar informatie die u hebt gesteld.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om de gegevens waarvan sprake te consulteren en waar nodig te corrigeren. U dient daartoe contact op te nemen met de webmaster.